Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

2.09.2021

Jed­nych na­dej­ście je­sie­ni znie­chę­ca, in­nych nie­zmier­nie cie­szy. Co mo­że być faj­ne­go z chłod­nych, desz­czo­wych dniach i szyb­ko za­pa­da­ją­cym zmro­ku? Nowości, które znaj­dzie­cie w skle­pach Cen­trum Han­dlo­we­go Kometa!

Je­sień to jak zwy­kle czas cie­płych kar­di­ga­nów i ob­szer­nych swe­trów, któ­re opa­tu­lą swo­imi mięk­ki­mi splo­ta­mi wszyst­kie fan­ki nie­co wyż­szych tem­pe­ra­tur. Na wierzch oczy­wi­ście kla­sycz­ne tren­cze i pro­chow­ce, ale rów­nież pierw­sze pi­ko­wa­ne i pu­cho­we kurt­ki, któ­re zwia­stu­ją po­wol­ne zbli­ża­nie się zi­my. Za­nim jed­nak spad­nie śnieg, mu­si­my po­ra­dzić so­bie z pa­da­ją­cym desz­czem. Dla­te­go war­to za­wcza­su za­dbać i prze­ciw­desz­czo­we płasz­cze. Ab­so­lut­nym must ha­ve dla wszyst­kich ce­nią­cych ga­dże­ty, bę­dą je­sie­nią mod­ne i prak­tycz­ne pa­ra­so­le.

Ch­łod­niej­sze dni to czas, kie­dy cho­wa­my do szaf san­dał­ki i szu­ka­my bar­dziej za­bu­do­wa­ne­go obu­wia. Naj­mod­niej­sze w tym se­zo­nie com­bat bo­ots, kla­sycz­ne czó­łen­ka, szty­ble­ty, a na­wet ka­lo­sze dla ma­łych i dla du­żych znaj­dzie­cie w CCC.

Ale je­sień to czas, gdy zmie­nia­my nie tyl­ko gar­de­ro­bę – na­sze miesz­ka­nia i ko­sme­ty­ki też do­pa­so­wu­ją się do no­wej po­ry ro­ku. Cie­płe ko­ce na dłu­gie, je­sien­ne wie­czo­ry, aro­ma­tycz­ne świecz­ki czy in­ne te­ma­tycz­ne ozdo­by zbudują atmosferę. Odłóż­cie do szaf­ki lek­kie, cy­tru­so­we za­pa­chy i emul­sje do opa­la­nia. Ich miej­sce chęt­nie zaj­mą cięż­sze, peł­ne aro­ma­tycz­nych przy­praw per­fu­my i kre­my otu­la­ją­ce cia­ło ko­rzen­ny­mi za­pa­cha­mi, do­stęp­ne w Ros­smann.

A na ko­niec za­ku­po­wej uczty, za­pra­sza­my po pyszne pieczywo do Grochola Prawdziwy Chleb i słodkie małe co nieco do Sowy – idealne do kubka gorącej kawy.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?