Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

2.09.2021

Jed­nych na­dej­ście je­sie­ni znie­chę­ca, in­nych nie­zmier­nie cie­szy. Co mo­że być faj­ne­go z chłod­nych, desz­czo­wych dniach i szyb­ko za­pa­da­ją­cym zmro­ku? Nowości, które znaj­dzie­cie w skle­pach Cen­trum Han­dlo­we­go Kometa!

Je­sień to jak zwy­kle czas cie­płych kar­di­ga­nów i ob­szer­nych swe­trów, któ­re opa­tu­lą swo­imi mięk­ki­mi splo­ta­mi wszyst­kie fan­ki nie­co wyż­szych tem­pe­ra­tur. Na wierzch oczy­wi­ście kla­sycz­ne tren­cze i pro­chow­ce, ale rów­nież pierw­sze pi­ko­wa­ne i pu­cho­we kurt­ki, któ­re zwia­stu­ją po­wol­ne zbli­ża­nie się zi­my. Za­nim jed­nak spad­nie śnieg, mu­si­my po­ra­dzić so­bie z pa­da­ją­cym desz­czem. Dla­te­go war­to za­wcza­su za­dbać i prze­ciw­desz­czo­we płasz­cze. Ab­so­lut­nym must ha­ve dla wszyst­kich ce­nią­cych ga­dże­ty, bę­dą je­sie­nią mod­ne i prak­tycz­ne pa­ra­so­le.

Ch­łod­niej­sze dni to czas, kie­dy cho­wa­my do szaf san­dał­ki i szu­ka­my bar­dziej za­bu­do­wa­ne­go obu­wia. Naj­mod­niej­sze w tym se­zo­nie com­bat bo­ots, kla­sycz­ne czó­łen­ka, szty­ble­ty, a na­wet ka­lo­sze dla ma­łych i dla du­żych znaj­dzie­cie w CCC.

Ale je­sień to czas, gdy zmie­nia­my nie tyl­ko gar­de­ro­bę – na­sze miesz­ka­nia i ko­sme­ty­ki też do­pa­so­wu­ją się do no­wej po­ry ro­ku. Cie­płe ko­ce na dłu­gie, je­sien­ne wie­czo­ry, aro­ma­tycz­ne świecz­ki czy in­ne te­ma­tycz­ne ozdo­by zbudują atmosferę. Odłóż­cie do szaf­ki lek­kie, cy­tru­so­we za­pa­chy i emul­sje do opa­la­nia. Ich miej­sce chęt­nie zaj­mą cięż­sze, peł­ne aro­ma­tycz­nych przy­praw per­fu­my i kre­my otu­la­ją­ce cia­ło ko­rzen­ny­mi za­pa­cha­mi, do­stęp­ne w Ros­smann.

A na ko­niec za­ku­po­wej uczty, za­pra­sza­my po pyszne pieczywo do Grochola Prawdziwy Chleb i słodkie małe co nieco do Sowy – idealne do kubka gorącej kawy.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?