Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ce­­n­trum Ha­­n­dlo­­­wym Kometa co­­­dzie­­n­nie do­­­kła­­­da­­­my sta­­­rań, by za­­­pe­­w­nić klie­­n­tom naj­wy­­ż­sze sta­­n­da­­r­dy bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i ko­­m­fort za­­­ku­­­pów.

DODATKOWE ŚRODKI HIGIENY

 • Usta­­wi­­li­­śmy bez­­do­­ty­­ko­­we do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy we­j­­ściach do Ce­n­trum;
 • Re­­gu­­la­r­nie ozo­­nu­­je­­my po­­mie­sz­cze­­nia za­­­mknię­­te;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy do­­da­t­ko­­wą re­­gu­­la­r­ną de­­zy­n­fe­k­cję podłóg, ko­­ry­­ta­­rzy (ze szcze­­gó­l­nym uwzglę­d­nie­­niem ko­­ry­­ta­­rzy i ścian pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let) oraz ko­­szy na śmie­­ci, do­­nic, kla­­mek, po­­rę­­czy;
 • Ist­nie­­je mo­ż­li­­wość wy­­po­­ży­­cze­­nia wó­z­ka dla osób nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych, któ­­ry po ka­ż­do­­ra­­zo­­wym uży­­ciu jest de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ny, a tak­że otrzy­ma­nia opa­­s­ki­-nie­­zgu­­b­ki dla dzie­­ci;
 • Je­­śli chcesz sko­­rzy­­stać z po­­mie­sz­cze­­nia dla ro­­dzi­­ca z dzie­c­kiem, za­­dzwoń na po­­da­­ny na drzwiach nu­­mer te­­le­­fo­­nu – pra­­co­w­nik ochro­­ny Ci je udo­­stę­p­ni.

TOALETY

 • Za­­mo­n­to­­wa­­li­­śmy do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk w to­­a­­le­­tach;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy de­­zy­n­fe­k­cję to­­a­­let oraz ozo­­nu­­je­­my to­­a­­lety;
 • By zmi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­­nie­cz­ność do­­ty­­ka­­nia po­­sz­cze­­gó­l­nych ele­­me­n­tów wy­­po­­sa­­że­­nia to­­a­­let, ar­ma­­tu­­ra ła­­zie­n­ko­­wa oraz po­­da­j­ni­­ki pły­­nu do de­­zy­n­fe­k­cji są bez­­do­­ty­­ko­­we;
 • Przy umy­­wa­l­kach umie­­­ści­­li­­śmy in­­stru­k­cje my­­cia oraz de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy­­go­­to­­wa­­ne we­­dług za­­le­­ceń Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go;
 • Udo­­stę­p­ni­­li­­śmy ró­w­nież in­­stru­k­cje bez­­pie­cz­ne­­go zde­j­mo­­wa­­nia ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­­czek je­d­no­­ra­­zo­­wych, opra­­co­­wa­­ne na pod­sta­­wie wy­­ty­cz­nych Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Be­z­pie­­cze­ń­stwo za­­ku­­pów w ce­n­trum ha­n­dlo­­wym za­­le­­ży od ka­ż­de­­go z nas. Bą­dź­my od­po­­wie­­dzia­l­ni i bez­­pie­cz­ni!

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

  • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
  • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
  • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptece
  • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 

Bądź na bieżąco!

Spraw­dzaj re­gu­lar­nie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ofer­ty i bez­pie­czeń­stwa w Cen­trum Han­dlo­wym Kometa na stro­nie www oraz na pro­fi­lu cen­trum na portalu Facebook 

PRZYDATNE LINKI

Wię­cej in­for­ma­cji do­ty­czą­cych za­sad bez­pie­czeń­stwa znaj­dziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?