Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Ko­­me­­ta co­­dzie­n­nie do­­kła­­da­­my sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów. Sto­­su­­je­­my się do wy­­ty­cz­nych Mi­­ni­­stra Zdro­­wia i Rzą­­du RP oraz wpro­­wa­­dza­­my do­­da­t­ko­­we roz­­wią­­za­­nia zwię­k­sza­­ją­­ce Pa­ń­stwa bez­­pie­­cze­ń­stwo.

 • Wszyst­kie wej­ścia do cen­trum są otwar­te, by mo­gli się Pań­stwo kom­for­to­wo i bez­piecz­nie prze­miesz­czać po bu­dyn­ku.
 • Usta­wi­li­śmy bez­do­ty­ko­we do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk przy wej­ściach do Cen­trum;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my po­miesz­cze­nia za­mknię­te;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy do­dat­ko­wą re­gu­lar­ną de­zyn­fek­cję podłóg, ko­ry­ta­rzy (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ko­ry­ta­rzy i ścian pro­wa­dzą­cych do to­a­let) oraz ko­szy na śmie­ci, do­nic, kla­mek, po­rę­czy;
 • Za­in­sta­lo­wa­li­śmy wy­god­ny au­to­mat do za­ku­pu ma­se­czek i rę­ka­wi­czek. Ma­secz­ki i rę­ka­wicz­ki są rów­nież w ofer­cie wy­bra­nych skle­pów – mię­dzy in­ny­mi w ap­te­ce i hi­per­mar­ke­cie Au­chan;
 • Istnie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia wóz­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry po każ­do­ra­zo­wym uży­ciu jest de­zyn­fe­ko­wa­ny, a także otrzymania opa­s­ki-nie­zgu­bki dla dzie­ci.
 • Je­śli chcesz sko­rzy­stać z po­miesz­cze­nia dla ro­dzi­ca z dziec­kiem, za­dzwoń – pra­cow­nik ochro­ny Ci je udo­stęp­ni. 

Wszyst­kie ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­my po to, by mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko i zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów. Pro­si­my o wy­ro­zu­mia­łość!

TOALETY

 • Zamontowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w toaletach;
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję toalet oraz ozonujemy toalety;
 • By zminimalizować konieczność dotykania poszczególnych elementów wyposażenia toalet, armatura łazienkowa jest bezdotykowa;
 • Przy umywalkach umieściliśmy instrukcje mycia oraz dezynfekcji rąk przygotowane według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • Udostępniliśmy również instrukcje bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych, opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

STREFA RESTAURACYJNA

 • Część stolików Usta­­wi­­li­­śmy dys­­pe­n­ser z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk;

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­­zy­n­fe­­ko­­wać dło­­nie przed we­j­­ściem do stre­­fy lub lo­­ka­­lu;
 • Podczas oczekiwania na realizację zamówienia za­­cho­­wać dy­­stans 1,5m od in­­nych;
 • Prze­strze­gać wpro­wa­dzo­ne­go li­mi­tu osób mo­gą­cych prze­by­wać w stre­fie – 1 oso­ba na 4 m2;

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bezpieczeństwo zakupów w centrum handlowym zależy od każdego z nas. Bądźmy odpowiedzialni i bezpieczni. Stosujmy się do instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na terenie obiektu oraz poleceń personelu centrum i poszczególnych sklepów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Centrum Handlowego Kometa – między innymi na drzwiach wejściowych, przy wejściach, na witrynach sklepów, w toaletach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 1,5 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w wybranych sklepach, między innymi aptece oraz hipermarkecie Auchan;
 • W sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj jednorazowe rękawiczki;
 • Przestrzegaj limitu osób mogących przebywać w poszczególnych sklepach
 • Nie spo­ży­waj po­sił­ków ani na­po­jów na te­re­nie pasażu – zjeść możesz wyłącznie w na­szej stre­fie re­stau­ra­cyj­nej!
 • Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do zamykanego kosza ze specjalnym oznakowaniem;
 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 
 • Stosuj się do ograniczenia liczby osób: 1 osoba na 15 m2

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Centrum Handlowym Kometa na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook 

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?