Open hours

Shop Center
Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

17.08.2020

Już wkrót­ce roz­pocz­nie się no­wy rok szkol­ny. Za­chę­ca­my do wy­ko­rzy­sta­nia ostat­nich dni przed roz­po­czę­ciem na­uki na zakup niezbędnych akcesoriów, które zachęcą Wasze pociechy do aktywnego zdobywania wiedzy. W na­szym cen­trum zro­bi­cie bez­piecz­ne za­ku­py – sto­su­je­my wszyst­kie nie­zbęd­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa i de­zyn­fek­cji, aby­ście mo­gli czuć się bez­piecz­nie.

Na po­czą­tek ro­ku szkol­ne­go bez wzglę­du na miej­sce na­uki każ­de­mu ucznio­wi przy­da­dzą się od­po­wied­nie przy­bo­ry do pi­sa­nia i ry­so­wa­nia czy okład­ki na książ­ki i ze­szy­ty. Wszyst­kie te ak­ce­so­ria znaj­dzie­cie w na­szym hi­per­mar­ke­cie Au­chan z ofer­tą dla ma­łych na­ukow­ców, jak i po­cząt­ku­ją­cych ar­ty­stów. Piękne kredki i pisaki znajdziecie także w Rossmannie. Nie­wąt­pli­wą grat­ką dla naj­młod­szych uczniów są piór­ni­ki i ple­ca­ki z księż­nicz­ka­mi, czy su­per­bo­ha­te­ra­mi – na­uka od ra­zu sta­je się przy­jem­niej­sza! CCC Shoes & Bags ma mnóstwo plecaków do zaoferowania. Rów­nież księ­gar­nia Świat Książ­ki, oprócz li­te­ra­tu­ry, przy­go­to­wa­ła efek­tow­ne za­kład­ki do ksią­żek i baj­ko­we przy­bo­ry do pi­sa­nia z ulu­bio­ny­mi po­sta­cia­mi z fil­mów i ba­jek. Nie za­po­mnij­cie o od­po­wied­nich ubra­niach, w tym stroju do ćwi­czeń, wor­ków na odzież, bi­do­nów na wo­dę czy obu­wia. Za­pra­sza­my do na­sze­go cen­trum na praw­dzi­we, wy­praw­ko­we za­ku­py – do zo­ba­cze­nia!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?