Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

14.02.2022

Już za chwi­lę Wa­len­tyn­ki! Je­śli jesz­cze nie ma­cie pre­zen­tu dla swo­jej uko­cha­nej czy uko­cha­ne­go przed­sta­wia­my Wam kil­ka spraw­dzo­nych po­my­słów, któ­re z pew­no­ścią ucie­szą dru­gą po­łów­kę. Mi­łość wi­si w po­wie­trzu!

Wielbiciele prak­tycz­nych upo­min­ków ucie­szą się z nowej książ­ki. W koń­cu do­brych tytułów ni­gdy za wie­le! W Świecie Książki znaj­dzie­cie ogrom­ną licz­bę pu­bli­ka­cji od ro­man­sów po mrocz­ne kry­mi­na­ły. Do tego podpowiadamy mie­szan­kę aro­ma­tycz­nych kaw lub her­bat lub skó­rza­ną ga­lan­te­rię i ak­ce­so­ria z CCC.

Pla­nu­je­cie ro­man­tycz­ny wie­czór tyl­ko we dwo­je? Zad­baj­cie o od­po­wied­ni na­strój, winko i smaczną kolacyjkę. A jeśli w waszym przypadku spę­dze­nie ro­man­tycz­nie cza­su nie zawsze ozna­cza ko­la­cję – mo­że­cie zaplanować faj­nie czas gra­jąc w be­st­sel­le­ro­we gry plan­szo­we. Sze­ro­ki wy­bór plan­szó­wek znaj­dzie­cie w AUCHAN.

Polecamy także balony walentynkowe. W kształcie serca lub z napisem love – dzięki nim zachwycicie swoją drugą połówkę. Mnóstwo wzorów znajdziecie na naszym stoisku Balloon Island.

Po­zo­sta­ła tyl­ko szyb­ka wi­zy­ta w Kwia­ciar­ni Power Flower po naj­pięk­niej­szy bu­kiet i coś słod­kie­go z Cukierni Sowa.

Sz­czę­śli­we­go świę­ta za­ko­cha­nych!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?