Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

14.04.2022

Za­ku­py z czwo­ro­noż­nym przy­ja­cie­lem w Komecie? Je­ste­śmy na TAK! Od teraz możecie wejść do nas ze swoim pupilem. Za­pla­nuj­cie wspól­ną wi­zy­tę w na­szym cen­trum han­dlo­wym i sprawdź­cie do ja­kich skle­pów, mo­że­cie wejść ze swo­im zwie­rza­kiem. Na wi­try­nach skle­po­wych po­ja­wi­ły się spe­cjal­ne na­klej­ki in­for­mu­ją­ce o tym, do któ­rych ze skle­pów moż­na lub nie moż­na wejść z pu­pi­lem.

Wśród tych, w któ­rych za­pla­nu­je­cie wspól­ne za­ku­py zna­la­zły się:

 1. KOLPORTER
 2. KANTOR LASKOWSKI
 3. ŚWIAT KSIĄŻKI
 4. EWTEX
 5. PRALNIA EBS
 6. T-MOBILE
 7. PLAY
 8. PLUS GSM
 9. ORANGE
 10. CCC
 11. E-MODA
 12. ŚWIAT GSM

Ze wzglę­dów sa­ni­tar­nych stre­fa sto­li­ko­wa fo­od co­urt usy­tu­owa­na we­wnątrz Cen­trum oraz lo­ka­le pro­wa­dzą­ce sprze­daż ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych, w tym hi­per­mar­ket Au­chan, są cał­ko­wi­cie wy­łą­czo­ne z moż­li­wo­ści wpro­wa­dza­nia do nich zwie­rząt.

W na­szym cen­trum han­dlo­wym znaj­dzie­cie tak­że skle­py z asor­ty­men­tem dla zwie­rząt m.in. w po­sta­ci kar­my, za­ba­wek czy nie­zbęd­nych ak­ce­so­riów. Są to Au­chan i Ros­smann, do któ­rych ze wzglę­du na asor­ty­ment spo­żyw­czy nie­ste­ty nie moż­na wejść ze swo­im pu­pi­lem.

Aby wizyta była przy­­je­m­no­­­ścią dla nas wszy­st­kich pa­­mię­­ta­j­cie o od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści za za­­cho­­wa­­nie i czy­­stość swo­­ich zwie­­rza­­ków. Psy agresywne i ras niebezpiecznych należy wprowadzać do centrum zawsze na smyczy i jeśli sytuacja tego wymaga – w kagańcu.

Za­pra­sza­my!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?