Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

24.06.2022

Le­t­nie ob­ni­ż­ki cen wy­­sta­r­to­­wa­­ły! Już od dzi­­siaj cze­­ka­­ją na Was se­t­ki pro­­du­k­tów w na­­pra­w­dę atra­k­cy­j­nych ce­­nach. Pogoda za oknem zachęca do outdoorowych aktywności. Planujesz wyjazd nad morze albo w góry? A może bliżej Ci nad jezioro? Nie czekaj! Przy­­go­­to­­wa­­nia do wa­­ka­­cji – czas start! Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w Cen­trum Han­dlo­wym Ko­me­ta. Za­­nim wy­­ru­­szy­­cie w da­­le­­kie po­­dró­­że obie­rz­cie kie­­ru­­nek: i wpa­d­ni­j­cie na owo­c­ne za­­ku­­py.

Przy­­sta­­nek pier­w­szy: po­­je­m­na wa­­li­z­ka!

Bez niej ani rusz. Pa­­ko­w­ny ba­­gaż po­­dró­ż­ny lub wa­­li­z­ka na kó­ł­kach z sa­­lo­­nu CCC po­­zwo­­lą za­­brać Wam ze so­­bą wszy­st­ko cze­­go po­­trze­­bu­­je­­cie. Ki­l­ka tri­­ków do­­ty­­czą­­cych pa­­ko­­wa­­nia i go­­to­­we.

Przy­­sta­­nek dru­­gi: sty­­lo­­we ubra­­nia, bu­­ty i do­­da­t­ki!

Ro­­ma­n­ty­cz­ny spa­­cer po pla­­ży, no­c­ne sza­­le­ń­stwo w klu­­bie, grill z przy­­ja­­ció­ł­mi – wszy­st­kie te oka­­zje wy­­ma­­ga­­ją od­po­­wie­d­niej opra­­wy. Dłu­­gie zwie­w­ne su­­kie­n­ki i spó­d­ni­­ce to pra­w­dzi­­wy hit. Mi­­ni, mi­­di, ma­­xi – w tym se­­zo­­nie ma­­cie pe­ł­ną do­­wo­l­ność. Do te­­go do­­pa­­so­­wa­­ny top, blu­z­ka hi­sz­pa­n­ka lub ove­r­si­­zo­­wy T-shirt i kostium kąpielowy – nawet jeśli nie jedziecie nad wodę, to zawsze może trafić się okazja do opalania. Do tego ki­l­ka do­­da­t­ków i mo­­że­­cie ru­­szać.

Mę­ż­czy­ź­ni ró­w­nież nie mo­­gą na­­rze­­kać na ró­ż­no­­ro­d­ność. Ko­­szu­l­ki z za­­ba­w­ny­­mi na­­dru­­ka­­mi, po­­ló­w­ki, ele­­gan­c­kie ko­­szu­­le, spodnie i spode­n­ki w wie­­lu ko­­lo­­rach, to ide­al­ny wy­bór na let­nie dni.

Nie­­zwy­­kle isto­t­nym ele­­me­n­tem ka­ż­dej sty­­li­­za­­cji są bu­­ty. Ele­­gan­c­kie szpi­l­ki, wy­­go­d­ne sa­n­da­­ły, ty­­po­­wo le­t­nie espa­­dry­­le to je­­dy­­nie wy­­ci­­nek te­­go, co przy­­go­­to­­wał dla Was sa­­lon CCC. No­­wa od­sło­­na to­­po­­wych mo­­de­­li z pe­w­no­­­ścią po­­zy­­ty­w­nie Was za­­sko­­czy.

Przy­­sta­­nek trze­­ci: le­t­nia ko­­sme­­ty­cz­ka.

Ko­­sme­­ty­­ki ko­­lo­­ro­­we, pa­ch­ną­­ce owo­­ca­­mi że­­le do ką­­pie­­li, na­­wi­l­ża­­ją­­ce ba­l­sa­­my i oczy­­wi­­­ście prze­­ci­w­sło­­ne­cz­ne pro­­du­k­ty ochro­n­ne – to wa­­ka­­cy­j­ne must ha­­ve! Wy­­bie­­ra­­cie się na kró­t­ki wy­­jazd? W dro­­ge­­rii Ro­s­sman zna­j­dzie­­cie ta­k­że sze­­ro­­ką ofe­r­tę mi­­ni ko­­sme­­ty­­ków – z ni­­mi pa­­ko­­wa­­nie sta­­je się du­­żo pro­st­sze.

Kolejnym must have są okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy np. modny kapelusz lub czapka z daszkiem. Czy to wycieczka zagraniczna czy wakacje w Polsce, zawsze warto mieć gotowy outfit na lato!

Witryny sklepów obiektu handlowego z atrakcyjnymi rabatami -70%, – 50%, – 25% zapraszają wszystkich klientów na letnie zakupy. Wyprzedaże to świetna okazja na upolowanie hitów sezonu w niższej cenie.

No to w dro­­gę! Ży­­czy­­my owo­c­nych za­­ku­­pów i mi­­łe­­go wy­­po­­czy­n­ku!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?