Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

28.11.2020

Już od naj­bliż­szej so­bo­ty tj. 28 li­sto­pa­da wszyst­kie skle­py w CH Kometa po­now­nie zo­sta­ną otwar­te! Ta in­for­ma­cja z pew­no­ścią ucie­szy tych z Was, któ­rzy mar­twi­li się za­ku­pem świą­tecz­nych pre­zen­tów, a tak­że tych, któ­rzy po pro­stu tę­sk­ni­li na sta­cjo­nar­ny­mi za­ku­pa­mi. Black We­ek, Mi­ko­łaj­ki, zbli­ża­ją­ce się Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Cie­szy­my się, że bę­dzie­my mo­gli być z Wa­mi w tym szcze­gól­nym okre­sie. Przy­go­tuj­cie się do nad­cho­dzą­cych świąt ra­zem z nami. Sko­rzy­staj­cie z wy­jąt­ko­wych pro­mo­cji, za­in­spi­ruj­cie się, za­pla­nuj­cie swo­je dzia­ła­nia tak, by o ni­czym nie za­po­mnieć. Ko­niec li­sto­pa­da to już od­po­wied­ni czas. Za­pra­sza­my na za­ku­py. Re­stau­ra­cja i ka­wiar­nia na­dal dzia­łają w for­mu­le za­ku­pów na wy­nos.

Ro­bi­my wszyst­ko, aby by­ły one nie tyl­ko udane, ale przede wszyst­kim bez­piecz­ne. W peł­ni sto­su­je­my się do wy­­­ty­­cz­nych Rzą­­­du RP oraz wpro­­­wa­­­dzi­li­śmy­­­ do­­­da­­t­ko­­­we roz­­­wią­­­za­­­nia zwię­­k­sza­­­ją­­­ce na­sze wspól­ne bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo. Mię­dzy in­ny­mi re­gu­lar­nie od­ka­ża­ne są wszyst­kie ele­men­ty na pa­sa­żach, a tak­że podło­gi i ścia­ny ko­ry­ta­rzy wio­dą­cych do to­a­let. Ser­wis sprzą­ta­ją­cy wy­po­sa­żo­ny zo­stał w do­dat­ko­we środ­ki czy­sto­ści o sil­niej­szym dzia­ła­niu an­ty­bak­te­ryj­nym i wi­ru­so­bój­czym. Po­nad­to po­miesz­cze­nia to­a­let oraz po­kój Ro­dzi­ca z Dziec­kiem pod­da­wa­ne są re­gu­lar­ne­mu ozo­no­wa­niu.

Dro­dzy Klien­ci, Was rów­nież pro­si­my o prze­strze­ga­nie za­sad i re­guł bez­pie­czeń­stwa. Na te­re­nie Centrum obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty na­kaz za­sła­nia­nia ust i no­sa. Pro­si­my rów­nież o de­zyn­fek­cję dło­ni, do­sto­so­wa­nie się do za­sad za­cho­wa­nia 1,5 me­tro­we­go dy­stan­su oraz re­spek­to­wa­nie li­mi­tu osób, któ­re jed­no­cze­śnie mo­gą prze­by­wać w po­szcze­gól­nych skle­­pach. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że od po­­nie­­dzia­ł­ku do pią­t­ku w go­­dzi­­nach 10.00-12.00, w skle­­pach spo­­ży­w­czych, ap­te­­kach oraz dro­­ge­­riach, obo­­wią­­zu­ją go­­dzi­­ny dla se­­nio­­rów.

Pa­mię­taj­cie, zdro­wie Wa­sze i na­szych pra­cow­ni­ków jest dla nas naj­waż­niej­sze.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?