Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

23.06.2021

23 czerwca święto Taty. Czas rozejrzeć się za upominkiem, który umili wspólnie spędzony dzień. TW sklepach CH Kometa znajdziecie mnó­stwo pomysłów, któ­re świet­nie spraw­dzą się ja­ko po­da­ru­nek z oka­zji Dnia Oj­ca.

Pre­zen­to­wym pew­nia­kiem dla każ­de­go Ta­ty są ko­sme­ty­ki. Ale za­miast wy­bie­rać kla­sycz­ne za­pa­chy i stan­dar­do­we ze­sta­wy, war­to ro­zej­rzeć się za czymś mniej oczy­wi­stym. Bal­sam do bro­dy? A mo­że pe­eling do twa­rzy? Pa­no­wie też mo­gą tro­chę za­sza­leć z pie­lę­gna­cją! W ofer­cie Ros­smann znaj­dzie­cie za­rów­no tra­dy­cyj­ne, jak i te bar­dziej no­wo­cze­sne pro­duk­ty.

Sty­lo­wy Ta­ta z pew­no­ścią ucie­szy się z no­wej pa­ry oku­la­rów. Te lecz­ni­ce i te prze­ciw­sło­necz­ne po­mo­gą do­peł­nić lub od­mie­nić styl każ­de­go męż­czy­zny. Wśród opra­wek do­stęp­nych w Vision Express na pew­no znaj­dzie się coś ide­al­nie do­pa­so­wa­ne­go.

Pa­niom zwy­kle ku­pu­je­my bi­żu­te­rię, Pa­nom po­le­ca­my sty­lo­wą ga­lan­te­rię skó­rza­ną i ze­gar­ki. To po­nad­cza­so­we do­dat­ki, któ­re spraw­dzą się w każ­dej sy­tu­acji.

Pre­zen­tów dla mi­ło­śni­ków literatury naj­le­piej szu­kać w Świecie Książki. Bestseller czy nowy tytuł z serii od ulubionego autora za­chwy­cą nie­jed­ne­go Ta­tę.

Oj­co­wie, któ­rzy każ­dą wol­ną chwi­lę spę­dza­ją na dział­ce też mo­gą li­czyć na uda­ny pre­zent! Ogro­do­we do­dat­ki z Auchan spra­wią, że wspól­nie spę­dzo­ny czas bę­dzie jesz­cze przy­jem­niej­szy!

Wszyst­kim Ta­tom ży­czy­my oczy­wi­ście wszyst­kie­go naj­lep­sze­go. Pa­mię­taj­cie, że to nie pre­zen­ty li­czą się naj­bar­dziej, a naj­lep­szym po­da­run­kiem jest by­cie ra­zem i wspól­ne spę­dzo­ny czas. Oby­ście mie­li go dla sie­bie jak naj­wię­cej!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?