Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

23.06.2022

23 czerw­ca świę­to Ta­ty. Do­ce­niaj­my i dzię­kuj­my Ta­cie za wszyst­ko, kie­dy tyl­ko nada­rzy się ku te­mu oka­zja!

Zwy­kle to oni ob­sy­pu­ją nas pre­zen­ta­mi, ale 23 czerw­ca to my po­win­ni­śmy po­my­śleć o ja­kimś wy­jąt­ko­wym po­da­run­ku dla Ta­ty. W ofer­cie CH Ko­me­ta znaj­dzie­cie mnó­stwo upo­min­ków. Na­sze skle­py przy­go­to­wa­ły du­żo cie­ka­wych pro­mo­cji z oka­zji te­go dnia i zbli­ża­ją­ce­go się la­ta.

Pre­­ze­n­to­­wym pe­w­nia­­kiem dla ka­ż­de­­go Ta­­ty są ko­­sme­­ty­­ki. Ale za­­miast wy­­bie­­rać kla­­sy­cz­ne za­­pa­­chy i sta­n­da­r­do­­we ze­­sta­­wy, wa­r­to ro­­ze­j­rzeć się za czymś mniej oczy­­wi­­stym. Ba­l­sam do bro­­dy? A mo­­że pe­­e­ling do twa­­rzy? Pa­­no­­wie też mo­­gą tro­­chę za­­sza­­leć z pie­­lę­­gna­­cją! W ofe­r­cie Ro­s­smann zna­j­dzie­­cie za­­ró­w­no tra­­dy­­cy­j­ne, jak i te ba­r­dziej no­­wo­­cze­­sne pro­­du­k­ty.

Sty­­lo­­wy Ta­­ta z pe­w­no­­­ścią ucie­­szy się z no­­wej pa­­ry oku­­la­­rów. Te le­cz­ni­­ce i te prze­­ci­w­sło­­ne­cz­ne po­­mo­­gą do­­pe­ł­nić lub od­mie­­nić styl ka­ż­de­­go mę­ż­czy­­zny. Wśród opra­­wek do­­stę­p­nych w Vi­sion Express na pe­w­no zna­j­dzie się coś ide­­a­l­nie do­­pa­­so­­wa­­ne­­go.

Po­­le­­ca­­my także sty­­lo­­wą ga­­la­n­te­­rię skó­­rza­­ną i ze­­ga­r­ki. To po­­na­d­cza­­so­­we do­­da­t­ki, któ­­re spra­w­dzą się w ka­ż­dej sy­­tu­­a­cji.

Pre­­ze­n­tów dla mi­­ło­­śni­­ków li­te­ra­tu­ry naj­le­­piej szu­­kać w Świe­cie Książ­ki. Be­st­sel­ler czy no­wy ty­tuł z se­rii od ulu­bio­ne­go au­to­ra za­­ch­wy­­cą nie­­je­d­ne­­go Ta­­tę.

Oj­co­­wie, któ­­rzy ka­ż­dą wo­l­ną chwi­­lę spę­­dza­­ją na dzia­ł­ce też mo­­gą li­­czyć na uda­­ny pre­­zent! Ogro­­do­­we do­­da­t­ki z Au­chan spra­­wią, że wspó­l­nie spę­­dzo­­ny czas bę­­dzie je­sz­cze przy­­je­m­nie­j­szy!

Pa­­mię­­ta­j­cie, że to nie pre­­ze­n­ty li­­czą się naj­ba­r­dziej, a naj­le­p­szym po­­da­­ru­n­kiem jest by­­cie ra­­zem i wspó­l­ne spę­­dzo­­ny czas. Oby­­­ście mie­­li go dla sie­­bie jak naj­wię­­cej. Wszy­st­kim Ta­­tom ży­­czy­­my oczy­­wi­­­ście wszy­st­kie­­go naj­le­p­sze­­go!

A już dzi­siaj wszyst­kim Ta­tom z oka­zji ich świę­ta ży­czy­my du­żo ra­do­ści, uśmie­chu i po­cie­chy z dzie­ci. Że­by au­ta się nie psu­ły, książ­ki czy­ta­ły jed­na za dru­gą, wszyst­ko w do­mu cho­dzi­ło jak w ze­gar­ku, a ulu­bio­ne se­ria­le wy­peł­nia­ły czas. Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?