Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

Centrum Handlowe Ko­me­ta z certyfikatem Breem In-Use

Centrum Handlowe Kometa to obiekt przyjazny środowisku i zarządzany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest przyznanie centrum certyfikatu ekologicznego BREEAM-In-Use z oceną Excellent zarówno w kategorii Asset Rating (Ekologiczna charakterystyka budynku), jak i Building Management (Zarządzanie obiektem).

Sy­­stem oce­­ny Bre­­em fun­k­cjo­­nu­­je w Wie­l­kiej Bry­­ta­­nii już od po­­nad 20 lat. Ce­r­ty­­fi­­ka­­ty zró­w­no­­wa­­żo­­ne­­go bu­­do­w­ni­c­twa są ozna­­ką glo­­ba­l­nych zmian i no­­wo­­cze­­snej po­­li­­ty­­ki roz­­wo­­ju mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go, któ­­rej ce­­lem jest ogra­­ni­­cze­­nie zu­­ży­­cia ene­r­gii i re­­du­k­cja emi­­sji ga­­zów cie­­pla­r­nia­­nych. Po­­li­­ty­­ka ta by­­ła od lat roz­­wi­­ja­­na w kra­­jach Unii Eu­­ro­­pe­j­skiej. Obe­c­nie idea zró­w­no­­wa­­żo­­ne­­go roz­­wo­­ju wkra­­cza do Po­l­ski. Ce­r­ty­­fi­­kat Bre­­em In-Use przy­­zna­­wa­­ny jest obie­k­tom ist­nie­­ją­­cym, któ­­re spe­ł­nia­­ją re­­stry­k­cy­j­ne wy­­ma­­ga­­nia w za­­kre­­sie śro­­do­­wi­­sko­­wym i spo­­łe­cz­nym. Oce­­nie pod­da­­wa­­nych jest ki­l­ka­­dzie­­siąt czy­n­ni­­ków, w tym: efe­k­ty­w­ność ene­r­ge­­ty­cz­na obie­k­tu, spo­­sób za­­rzą­­dza­­nia od­pa­­da­­mi, ogra­­ni­­cza­­nie emi­­sji za­­nie­­czy­sz­czeń, do­­stę­p­ność ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­na czy udo­­go­d­nie­­nia dla go­­­ści i pra­­co­w­ni­­ków.

Centrum Handlowe Kometa  propaguje działania proekologiczne organizując akcje skierowane do klientów np. „Bądź Eko”, w której można było otrzymać ekologiczne woreczki na owoce i warzywa wielorazowego użytku, kampanię „Segreguję bo warto”, przybliżającą temat segregacji śmieci i dbania o środowisko.

Centrum Handlowe KOMETA oferuje klientom parkingi rowerowe na 20 rowerów. W razie potrzeby, klienci mogą również skorzystać ze samoobsługowej stacji naprawy rowerów wyposażonej w zestaw narzędzi naprawczych oraz pompkę.

Na parkingu centrum posadowiona jest również stacja należąca do Systemu TORVELO – Toruńskiego Roweru Miejskiego.

Certyfikat dostępny tutaj

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?