Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

31.10.2020

Hal­lo­we­en, przy­pa­da­ją­ce na wie­czór 31 pa­ździer­ni­ka to zwy­czaj, któ­ry naj­hucz­niej świę­to­wa­ny jest w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Stał się rów­nież po­pu­lar­ny w na­szym kra­ju – stwa­rza do­brą oka­zję do za­ba­wy i mi­łe­go spę­dze­nia cza­su. W tym ro­ku sy­tu­acja zmu­si­ła nas do zre­zy­gno­wa­nia ze spo­tkań to­wa­rzy­skich, ale by roz­bu­dzić swo­ją kre­atyw­ność i przy­jem­nie spę­dzić wie­czór w gro­nie naj­bliż­szych do­mow­ni­ków, przed­sta­wia­my kil­ka pro­po­zy­cji na naj­bliż­szy czas.

Jak ubrać się na Hal­lo­we­en? Na pew­no kre­atyw­nie i strrrr­rasz­nie! Cie­ka­we prze­bra­nia oraz mod­ne sty­li­za­cje na­wią­zu­ją­ce do te­go wy­da­rze­nia, któ­re mo­gą oży­wić za­ba­wę z Wa­szy­mi po­cie­cha­mi, znajdziecie w Auchan.

Aby do­peł­nić „strasz­ne” sty­li­za­cje, war­to zaj­rzeć do dro­ge­rii Ros­smann. Każ­da ma­ła i du­ża cza­row­ni­ca po­trze­bu­je od­po­wied­nio na­ta­pi­ro­wa­nych fry­zur, za­bez­pie­czo­nych la­kie­rem do wło­sów czy od­po­wied­nie­go ma­ki­ja­żu – moc­ne smo­key eye to ele­ment obo­wiąz­ko­wy. Na za­koń­cze­nie dnia po­le­ca­ją się tak­że kre­my do twa­rzy na ba­zie dy­ni, ma­secz­ki re­lak­su­ją­ce i kre­my do rąk o tym sa­mym za­pa­chu lub umi­la­ją­ce każ­dą ką­piel że­le do cia­ła.

Czas bli­ski Hal­lo­we­en to tak­że oka­zja do skosz­to­wa­nia pysz­nych kaw, her­bat i de­se­rów, któ­re na­wią­zu­ją do dy­ni, cy­na­mo­nu i pysz­nej mar­ch­wi. Świe­że cia­sto i de­se­ry mar­chew­ko­we i dy­niowe z pew­no­ścią bę­dzie­cie mo­gli na­być w Cu­kier­ni So­wa.

I najważniejsze – cu­kier­ki i słod­ko­ści w róż­nych nie­spo­ty­ka­nych w po­zo­sta­łe dni ro­ku sma­kach znajdziecie oczywiście w Auchan.

Za­pra­sza­my ser­decz­nie na zakupy i zachę­ca­my do spę­dze­nia 31 pa­ździer­ni­ka w ory­gi­nal­ny spo­sób!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?